Polityka Cookies

Regulamin i zasady stosowanie plików cookies na stronie internetowej www.internetica.pl

 

§ 1 Definicje

 

Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o:

1. Administratorze – należy przez to rozumieć firmę INTERNETICA z siedzibą w Warszawie przy ul. Świetlików 8 / 3 nr NIP 577-183-32-49 której właścicielem jest p. Łukasz Iwanek.

2. Użytkowniku strony lub użytkowniku – należy przez to rozumieć zarejestrowaną na stronie osobę (fizyczną lub prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej). W przypadku osób fizycznych użytkownikiem może być jedynie osoba pełnoletnia.

3. Regulaminie cookies – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin dostępny na stronie www.internetica.pl/polityka-cookies

4. Stronie www lub Stronie – należy przez to rozumieć stronę internetową dostępną pod adresem: www.internetica.pl

5. Plikach cookies – należy przez to rozumieć małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane na komputerze, smartfonie czy innych urządzeniach, z których Użytkownik łączy się z Internetem. Pliki te umożliwiają Stronie www rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio się wyświetlić oraz dostosować wyświetlaną stronę do preferencji Użytkowników, ułatwić nawigację na Stronie oraz zapewnić skuteczność procedur bezpieczeństwa. Niektóre z tych funkcji są realizowane również przez inne rozwiązania technologiczne, do których stosuje się zasady takie same jak do plików Cookiem.

 

 

§2 Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady stosowania przez Administratora plików cookies.

2. Pliki cookies stosowane na stronie internetowej http://www.internetica.pl pozwalają Użytkownikom m.in. na bezpieczne i jak najlepsze (najbardziej optymalne) korzystanie z niej.

 

§3 Zasady ogólne funkcjonowania plików cookies

Na Stronie www stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  1. niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;

  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;

  3. wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;

  4. funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Strony itp.;

  5. reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

§4 Sposób korzystania z plików cookies przez Użytkowników.

 

W większości najpopularniejszych przeglądarek stosowanych na komputerach stacjonarnych oraz urządzeniach przenośnych, domyślnie akceptuje pliki cookies. W przypadku zamiaru zmiany domyślnych ustawień można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. W przypadku problemów z ustawieniem zmian należy skorzystać z opcji „Pomoc” w menu używanej przeglądarki.

 

§5 Zmiana Regulaminu

 

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu z

zachowaniem warunków określonych przez §6 ust 2 poniżej.

2. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu poprzez informację na Stronie www zamieszczoną co najmniej na 14 dni przed ich wejściem w życie.

3. Użytkownik ma prawo nie zgodzić się na wprowadzone zmiany i w takim przypadku ma prawo zaniechać korzystania z serwisu.