Regulamin

Regulamin korzystania ze strony internetowej www.internetica.pl

 

§ 1 Definicje

 

Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o:

1. Administratorze – należy przez to rozumieć firmę INTERNETICA z siedzibą w Warszawie przy ul. Świetlików 8 / 3 nr NIP 577-183-32-49 której właścicielem jest p. Łukasz Iwanek.

2. Użytkowniku strony lub użytkowniku – należy przez to rozumieć zarejestrowaną na stronie osobę (fizyczną lub prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej). W przypadku osób fizycznych użytkownikiem może być jedynie osoba pełnoletnia.

3. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin dostępny na stronie www.internetica.pl/regulamin-serwisu

4. Stronie www lub Stronie – należy przez to rozumieć stronę internetową dostępną pod adresem: www.internetica.pl

 

§2 Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkownika ze Strony www.

2. Użytkownik korzystając ze strony przyjmuje do wiadomości, że Administrator za pośrednictwem Strony prowadzi analizę danych o charakterze statystycznym dotyczących korzystania ze strony i zachowań na niej Użytkowników.

 

§3 Zasady korzystania ze strony www.

 

1. Warunkiem korzystania ze Strony www jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu w sposób nie naruszający obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego Regulaminu.

3. Użytkownik jest zobowiązany powiadomić mailowo Administratora (na adres: info@internetica.pl) o każdym zauważonym naruszeniu niniejszego Regulaminu.

4. Użytkownik obowiązany jest wypełnić formularz dostępny na stronie. Dane osobowe ujawniane w formularzu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.) po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na ich wykorzystanie i przetwarzanie. Udzielenie zgody następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu.

 

§4 Polityka prywatności

 

1. Administrator przetwarza dane Użytkowników wyłącznie dla celów

poprawnego funkcjonowania serwisu.

2. Zbierane przez Administratora dane osobowe nie są przekazywane ani udostępniane (pod jakimkolwiek tytułem prawnych) osobom trzecim i są przetwarzane przez Administratora wyłącznie zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania strony a nadto dane zawarte w formularzu wykorzystane będą przez Administratora do celów sprzedażowych.Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych i ich wykorzystywanie jest udzielana na rzecz Administratora dla wewnętrznych celów statystycznych oraz marketingowych.

3. Administrator posługuje się plikami typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu przez Użytkownika. Regulamin Cookies jest dokumentem odrębnym od niniejszego Regulaminu.

4. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101,poz. 926 z późn. zm.) jest firma INTERNETICA Łukasz Iwanek nr NIP 577-183-32-49

 

§5 Zmiana Regulaminu

 

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.

2. Użytkownik ma prawo nie zgodzić się na wprowadzone zmiany i w takim przypadku ma prawo zaniechać korzystania ze Strony ww.

 

§6 Reklamacje

1. Użytkownik ma prawo każdorazowo złożyć reklamację, jeżeli działanie strony narusza jego prawem chronione prawa.

2. Reklamacje należy kierować do Administratora na adres e-mail: info@internetica.pl

 

§7 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

2. Wszystkie spory, które mogą powstać w związku z korzystaniem ze Strony www winny być rozstrzygane w drodze negocjacji, a w  przypadku ich fiaska właściwym do rozpoznania sporu będą Sądy Powszechne.